Inlogformulier

Komende activiteiten

Geen activiteiten gevonden

Statuten

Hieronder vindt u de integrale tekst van de statuten van de Vriendenkring.

U kan deze tekst ook downloaden via deze link: Statuten Vriendenkring Officieren Carabiniers - Grenadiers

 

TITEL I: Benaming , zetel , doel , duur, vermogen.

Artikel 1

1.1. De vereniging draagt de naam :”Koninklijke Vriendenkring van de Officieren Grenadiers, Carabiniers en Carabiniers-Grenadiers VZW” in verkorte versie : “Koninklijke Vriendenkring Officieren Carabiniers-Grenadiers VZW”.

1.2. De volledige benaming wordt gebruikt voor authentieke akten en protocollaire geschriften. De verkorte versie wordt gebruikt voor het dagelijks bestuur.

1.3. De vereniging werd oorspronkelijk opgericht op 13 november 1949 onder de benaming “Amicale des Officiers de Grenadiers a.s.b.l.” door 25 stichtende leden: de Heren Marcel BAERT, Albert BRASSINE, Jean de HULTS, René de la FONTAINE, René de   SCHMIDT, Graaf Ernest d’URSEL, Hector ERNOTTE, Robert GADEYNE, Marcel GEENRITS, Benjamin HOEBEKE, Théodore LEJEUNE, Jean LION, Léon MARLIER, Jacques MECHELYNCK,  Antoine PEERBOOM, Louis RENS, Willy STUIVERS, Baron Jean TERLINDEN, Joseph THOMAS , Jean VAN DROOGHENBROECK, Pierre VAN DROOGHENBROECK, Marcel VAN HOREN, Augustin VANLINT, André VAN SPRANG, Baron Théophile WAHIS. (Referte :  Bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 3 december 1949 - Akte nummer 2706.)

Artikel 2

2.1. De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Prins Albertclub, Kleine Karmelietenstraat , 20, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

2.2. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de zetel naar eender welke plaats overgebracht worden.

Artikel 3

3.1. De vereniging heeft als doel alle officieren – zowel van het actief als van het reservekader, alsmede zij die op rust gesteld zijn – die behoren of behoord hebben tot de regimenten Grenadiers, Carabiniers en Carabiniers-Grenadiers -  toe te laten de korpsgeest en de vriendschapsbanden die steeds het kenmerk waren van het officierenkorps van de vermelde regimenten, aan te halen en te bestendigen, dit alles met inachtneming van de tradities van deze keurregimenten.

3.2. Zij zal zich inzetten om dit doel te bereiken door in een geest van onderlinge hulpverlening de morele en materiële belangen van haar leden te behartigen en dit in de mate van haar mogelijkheden.

3.3. Bovendien neemt de vereniging alle bevoegdheden van de in Artikel 1.3. vermelde “Amicale des Officiers de Grenadiers a.s.b.l.”, die betrekking hebben op het patrimonium van de officieren van de Grenadiers op zich, bevoegdheden geformuleerd in desbetreffende documenten opgesomd in het huishoudelijk reglement. Hieruit volgt dat de vereniging erover zal waken dat de overeenkomsten van bewaargeving aangegaan enerzijds met het officierenkorps van het Regiment Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers, anderzijds met de Prins Albertclub, stipt nageleefd worden.

3.4. De vereniging onthoudt zich van inmenging in aangelegenheden van politieke, ideologische of levensbeschouwelijke aard.

3.5. De vereniging is tweetalig (Nederlands – Frans).

Artikel 4

4.1. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.                                    

Artikel 5

5.1. Het vermogen van de vereniging is samengesteld uit: de bijdragen, de schenkingen, subsidies, legaten en alle andere inkomsten of opbrengsten door de raad van bestuur aanvaard.

5.2. Het vermogen kan goederen van allerhande aard omvatten, zowel roerende als onroerende, zonder andere beperkingen dan die welke in de wet voorzien zijn.


TITEL II: Lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 6

6.1. Het ledenbestand omvat leden (hiermede worden de “effectieve” leden bedoeld) en toegetreden leden.

6.2. De toegetreden leden worden opgedeeld in leden-sympathisant en ereleden.

6.3. Het aantal leden en toegetreden leden is onbeperkt. Het mag niet minder dan drie leden bedragen .

Artikel 7

7.1. Elke officier, bedoeld in Artikel 3.1., kan als lid deel uitmaken van de vereniging. Hij verwerft van rechtswege het lidmaatschap door de betaling van de jaarlijkse bijdrage en geniet hierdoor tenvolle van de rechten die door de wet toegekend worden, voor zover hij in regel is met de betaling van de voorziene jaarlijkse bijdrage.

7.2. Toegetreden leden kunnen door de raad van bestuur aanvaard worden volgens de voorwaarden en procedure voorzien in het huishoudelijk reglement.

7.3. De titels van erevoorzitter en erevice-voorzitter kunnen volgens dezelfde procedure aan gewezen titularissen van de effectieve functies toegekend worden.

7.4. Door hun toetreding verklaren de leden en de toegetreden leden de statuten van de vereniging, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de bestuursorganen te aanvaarden en te eerbiedigen.

Artikel 8

8.1. Het staat elk lid of toegetreden lid vrij uit de vereniging te treden door het indienen van zijn ontslag door een schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur.

8.2. Het lid of toegetreden lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt binnen de termijnen voorzien in het huishoudelijk reglement, wordt geacht ontslag te nemen.

8.3. De uitsluiting van een lid of toegetreden lid wordt uitgesproken volgens procedures ter zake voorzien in de wet en in het huishoudelijk reglement. Zij kan enkel beslist worden op grond van feiten in strijd met de statuten van de vereniging. Voor een lid beslist de algemene vergadering, voor een toegetreden lid de raad van bestuur.

Artikel 9

9.1. De verbintenis van elk lid of toegetreden lid is strikt beperkt tot het bedrag van zijn jaarlijkse bijdrage welke betaalbaar is in handen van de penningmeester.

9.2. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering vastgelegd. Dit bedrag mag nooit hoger zijn dan 100 (honderd) euro geïndexeerd (basisindex 2002).


TITEL III: De Algemene Vergadering.

Artikel 10

10.1 Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor :

- de wijziging van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen,
- de ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een lid,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- de goedkeuring van het proces-verbaal van de vorige algemene vergadering,
- de goedkeuring van  het jaarlijks verslag van de controle op het patrimonium,
- de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage,
- de verkiezing van de voorzitter van de vereniging,
- de verlening van de titel van erevoorzitter en erevice-voorzitter van de vereniging,
- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 11

11.1. Elk jaar dient een algemene vergadering gehouden te worden.

11.2. Een bijkomende algemene vergadering kan door de raad van bestuur samengeroepen worden telkens het belang van de vereniging dit vereist.

11.3. Een bijkomende algemene vergadering dient samengeroepen te worden wanneer minstens een derde van de bestuurders of een vijfde van de leden daarom verzoekt.

Artikel 12

12.1. De oproeping tot een algemene vergadering wordt ter kennis gebracht van de leden hetzij per brief hetzij via het informatieblad van de vereniging. Ze vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda.

12.2. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda vermeld zijn.

12.3. Elk voorstel, ondertekend door tenminste een twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.   

Artikel 13

13.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging die tevens de functie van voorzitter van de raad van bestuur uitoefent of, bij onbeschikbaarheid, volgens de voorschriften voorzien in het huishoudelijk reglement.

Artikel 14

14.1. Enkel de leden hebben het recht aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen door een ander lid op de algemene vergadering.

14.2. Elk lid beschikt over één stem.

14.3. Elk lid mag volmacht verlenen aan een ander lid om in zijn naam deel te nemen aan de besluitvorming.

14.4. Het lid dat aan de algemene vergadering deelneemt mag maximaal vier andere leden vertegenwoordigen.

Artikel 15

15.1. Als algemene regel geldt dat de algemene vergadering geldig is samengesteld, ongeacht het aantal van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

15.2. Bij afwijking van alinea’s 15.1. en 15.2. kunnen de beslissingen van de algemene vergadering die betrekking hebben op het wijzigen van de statuten, het uitsluiten van leden of het vrijwillig ontbinden van de vereniging, slechts genomen worden met inachtneming van de speciale voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien door de wet.

15.3. Bij beslissing van de raad van bestuur, of op aanvraag van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden,  of wanneer er over personen dient gestemd te worden, is de procedure van de geheime stemming van toepassing.

Artikel 16

16.1. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in processen-verbaal die door de voorzitter en de secretaris ondertekend en in een speciaal register bewaard worden.

16.2. Deze beslissingen worden aan de leden en de toegetreden leden medegedeeld via het informatieblad van de vereniging.


TITEL IV: Het Bestuur van de vereniging.

Artikel 17

17.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. De samenstelling van de raad van bestuur weerspiegelt zo goed mogelijk deze van de leden van de vereniging.

17.2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie en hoogstens drieëntwintig bestuurders. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een duur van drie jaar en zijn door dezelfde algemene vergadering te allen tijde herroepbaar. Hun mandaat is onbezoldigd.

17.3. Elke nieuwe korpscommandant van de bestaande Regimenten bedoeld in Artikel 3.1. wordt uitgenodigd zijn kandidatuur als bestuurder in te dienen.

17.4. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Elk jaar worden, ter gelegenheid van de algemene vergadering, de mandaten van de uittredende bestuurders ter beschikking gesteld op die wijze dat een derde van de mandatarissen jaarlijks kan herkozen of vervangen worden. Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde op de datum waarop de algemene vergadering gehouden wordt.

17.5. Bij vacatie van een bestuursmandaat kan de raad van bestuur een vervanging voorzien. De vervanger zal een functie van raadgever uitvoeren. Hij heeft geen stemrecht. De algemene vergadering zal ter gelegenheid van haar eerstvolgende samenkomst over zijn benoeming beslissen. De op zulke wijze benoemde bestuurder voltooit het mandaat van de persoon die hij vervangt.

Artikel 18

18.1. De algemene vergadering verkiest de voorzitter van de vereniging. Zijn mandaat heeft dezelfde duur als dat van de overige bestuurders, maar is in principe slechts éénmaal hernieuwbaar.

18.2. De raad van bestuur kiest vice-voorzitters, een secretaris en een penningmeester uit haar leden.

18.3. Bij onbeschikbaarheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen zoals voorzien in het huishoudelijk reglement.

Artikel 19

19.1. De raad van bestuur vergadert op convocatie van de voorzitter of op vraag van twee bestuurders.

19.2. De agenda wordt aan de bestuurders medegedeeld volgens de procedure vermeld in het huishoudelijk reglement.

19.3. De raad van bestuur is een collegiaal orgaan. Het kan slechts geldige beslissingen nemen zo de meerderheid van de bestuurders aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

19.4. Een verhinderd bestuurder kan aan een ander bestuurder volmacht verlenen, zonder dat nochtans een bestuurder over meer dan één volmacht mag beschikken.

19.5. De zittingen van de raad van bestuur zijn openbaar voor alle leden. Enkel de bestuurders hebben stemrecht.

19.6. Op aanvraag van de meerderheid van de bestuurders is de stemming geheim. De stemming is steeds geheim wanneer er over personen dient gestemd.

19.7. Zo bij een stemming over een benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een nieuwe stemronde over de kandidaten die de twee hoogste aantallen stemmen behaald hebben tijdens de eerste stemronde.

19.8. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in processen-verbaal die door de voorzitter en de secretaris ondertekend en in een speciaal register bewaard worden.

19.9. Deze beslissingen worden aan de leden en de toegetreden leden medegedeeld via het informatieblad van de vereniging.

Artikel 20

20.1. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van de vereniging. Alle bevoegdheden die de wet en de statuten niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur.

Artikel 21

21.1. De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op en heeft te allen tijde het recht dit te wijzigen .

21.2. Om tot een wijziging over te gaan dient tweederden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd  te zijn en de beslissingen worden genomen bij een meerderheid van viervijfden van de uitgebrachte stemmen.

21.3. Elk lid en toegetreden lid van de vereniging dient kennis te krijgen van het huishoudelijk reglement en van de aangebrachte wijzigingen.

Artikel 22

22.1.Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, worden opgedragen aan de voorzitter, de vice-voorzitters, de secretaris en de penningmeester, die alleen optreden.

22.2 De raad van bestuur kan overgaan tot het oprichten van uitvoerende en/of raadgevende comités en werkgroepen. De regels en de werking hiervan worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

Artikel 23

23.1. Om de vereniging ten opzichte van derden rechtsgeldig te vertegenwoordigen voor alle andere handelingen dan die welke tot het dagelijks bestuur behoren of waarvoor een bijzondere machtiging vereist is, volstaan de  handtekeningen van twee bestuurders zonder dat zij moeten blijk geven van gepleegd overleg, machtiging of bijzondere volmacht.

Artikel 24

24.1. Gerechtelijke procedures, zowel als aanleggende als verwerende partij, worden in naam van de vereniging ingesteld of gevoerd door de raad van bestuur.


TITEL V: Begrotingen en rekeningen.

Artikel 25

25.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar (1 januari – 31 december).

25.2. De rekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar zullen, na goedkeuring door de raad van bestuur, voor goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering  binnen een termijn van zes maanden na het beëindigen van het boekjaar.

25.3. Indien de wet het voorschrijft worden de rekeningen nagezien door tenminste twee commissarissen, jaarlijks aangeduid door de algemene vergadering. Zij kunnen hiervoor, in het bijzijn van de penningmeester, kennis nemen van alle bescheiden en bewijsstukken die hiervan deel uitmaken, zonder evenwel deze te mogen verplaatsen.

25.4. De goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar door de algemene vergadering geldt als kwijting voor de bestuurders en de commissarissen.

25.5. Het tegoed op de rekeningen wordt gereserveerd om het hoofd te bieden aan eventuele toekomstige tekorten, ofwel wordt het aangewend ten gunste van de consolidatie van de vereniging, de vooruitgang, de ontwikkeling en/of de uitbreiding van haar werkzaamheden.


TITEL VI: Ontbinding en vereffening.

Artikel 26

26.1. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging uitspreken op de wijze voorzien bij de wet .

26.2. Zij stelt tegelijkertijd de wijze van vereffening vast, duidt één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden .

Artikel 27

27.1. Ingeval van ontbinding zal, na vereffening van de passiva, de algemene vergadering de bestemming van het actief bepalen.


TITEL VII: Diversen.

Artikel 28

28.1. Er geschiedt woonstkeuze ter zetel van de vereniging.
28.2. Deze woonstkeuze bepaalt de rechterlijke bevoegdheid voor alle eventuele geschillen tussen de vereniging en derden.

Artikel 29

29.1. Voor alle niet in de huidige statuten voorziene gevallen wordt verwezen naar de geldende wetsbepalingen ter zake.

Artikel 30

30.1. De huidige statuten vervangen en vernietigen de vroeger gepubliceerde statuten verschenen in bijlage aan het Belgisch Staatsblad  van 3 december 1949 (Akte nummer 2706).

30.2. De huidige statuten worden van kracht op de datum waarop zij door de algemene vergadering goedgekeurd worden.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.